THAI TUAN EXCHANGE

  • TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH
  • TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH
  • TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH
  • TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH
  • TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH
  • TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH
  • TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH
  • TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH
  • TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH
  • TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH
TUYỂN DỤNG

TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH

VỊ TRÍ

 

- Giám đốc điều hành sàn giao dịch

 

 

SỐ LƯỢNG

 

- 1

 

 

MỨC LƯƠNG

 

- 20.000.000

 

 

TIN LIÊN QUAN